deklaracja-dostepnosci

Wstęp Deklaracji

Sąd Rejonowy w Ropczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu rejonowego w Ropczycach

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)
  • Section 5082

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Maciej Matusik, adres poczty elektronicznej: maciej.matusik@ropczyce.sr.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Data publikacji strony internetowej oraz jej ostatniej istotnej aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015.02.12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.19

Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny i informacji uzyskanych od producenta strony.

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności cyfrowej

Sąd Rejonowy w Ropczycach
ul. Słowackiego 7
39-100 Ropczyce
e-mail: sekretariat@ropczyce.sr.gov.pll
tel. +48 17 2220 300
Osoba odpowiedzialna: Maciej Matusik
e-mail: maciej.matusik@ropczyce.sr.gov.pl
tel. +48 17 2220 300

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych

Sąd Rejonowy w Ropczycach dysponuje jednym budynkiem znajdującym się na ul. Słowackiego 7.Budynek składa się z parteru i I piętra. W holu budynku od strony wejścia głównego do Sądu znajduje się platforma  tj. winda dla osób niepełnosprawnych, którą można dostać się na parter budynku. Windę obsługuje pracownik ochrony lub pracownik Biura Podawczego. Dla osób z problemami motorycznymi rozprawy wyznaczane są wyłącznie na parterze budynku, gdzie mogą dostać się dzięki platformie. Biuro Podawcze, pomieszczenie sanitarno-higieniczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, w bliskiej odległości od wejścia głównego. Na parkingu przed wejściem głównym do budynku Sądu znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Nie jest dostępna

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub jej część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ropczycach
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-09-21 09:34
Opublikowany przez: mmatusik
Aktualizowany dnia: 2022-10-07 08:42
Aktualizowany przez: mmatusik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 182